ชุมมัธยา เ.; ใจสนิท เ.; ปัญญาพฤกษ์ ส. ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการแข่งขันเป็นทีม (TGT) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทำงาน และความพึงพอใจ ต่อวิชางานบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารบัณฑิตวิจัย, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 61–71, 2016. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/96240. Acesso em: 2 ก.ค. 2022.