ผิวพรรณ อ.; ใจสนิท เ.; สองแสน ศ. ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติที่มีต่อพัฒนาการทางภาษาด้านทักษะการฟังและทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง. วารสารบัณฑิตวิจัย, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 99–113, 2017. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/95806. Acesso em: 13 ส.ค. 2022.