ปิติสวโรจน์ ช.; ธนะชัยขันธ์ น.; ปัญญาพฤกษ์ ส. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. วารสารบัณฑิตวิจัย, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 57–69, 2017. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/95798. Acesso em: 13 ส.ค. 2022.