แซ่ลิ่ว จ. การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพืชสำหรับเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม-แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารบัณฑิตวิจัย, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 57–70, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/254099. Acesso em: 4 ต.ค. 2023.