ไชยชนะ น.; ศักดิ์สุภาพ เ.; เหมะประสิทธิ์ ส. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามที่ส่งผลต่อความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วารสารบัณฑิตวิจัย, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 31–44, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/249716. Acesso em: 1 ก.ค. 2022.