อยู่ภักดี ช.; ดวงชาทม ก. . . แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1. วารสารบัณฑิตวิจัย, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 31–41, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/247510. Acesso em: 7 ธ.ค. 2022.