กำปนาท ท. . .; คุณชยางกูร ศ. .; ปัญจอริยะกุล ส.; ปินทะนา ไ. .; เกษากิจ แ. . พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูมที่ปรับใหม่. วารสารบัณฑิตวิจัย, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 1–10, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/242749. Acesso em: 28 พ.ค. 2022.