สถิรวัฒน์กุล น. . การใช้เกมในการสอนภาษาจีน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต. วารสารบัณฑิตวิจัย, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 81–89, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/240767. Acesso em: 16 ส.ค. 2022.