แสงจันทร์ พ. . การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้สาระ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความร่วมมือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารบัณฑิตวิจัย, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 27–41, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/240596. Acesso em: 28 พ.ค. 2022.