ทองธิยะ ก. . . การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้หลักฐาน (EBL) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. วารสารบัณฑิตวิจัย, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 1–14, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/240534. Acesso em: 1 ก.ค. 2022.