กาหลง พ.; ดวงชาทม ก. .; เรืองสุวรรณ ช. . แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1. วารสารบัณฑิตวิจัย, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 149–162, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/240222. Acesso em: 5 ก.พ. 2023.