หงษ์คง ณ.; ใบลี ช. . . ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี. วารสารบัณฑิตวิจัย, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 135–148, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/223691. Acesso em: 1 ก.ค. 2022.