ใจเย็น แ.; อินทะยะ ย.; อินตุ่น ศ. การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการตั้งคำถามแบบคิว เอ อาร์ โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารบัณฑิตวิจัย, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 55–72, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/189949. Acesso em: 8 ส.ค. 2022.