(1)
แก้ววรา เ.; มณีโกศล ช.; อินทะยะ ย. การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรระดับประถมศึกษาของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น. ว.บัณฑิตวิจัย 2016, 7, 168-181.