(1)
ชุมมัธยา เ.; ใจสนิท เ.; ปัญญาพฤกษ์ ส. ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการแข่งขันเป็นทีม (TGT) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทำงาน และความพึงพอใจ ต่อวิชางานบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. ว.บัณฑิตวิจัย 2016, 7, 61-71.