(1)
ผิวพรรณ อ.; ใจสนิท เ.; สองแสน ศ. ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติที่มีต่อพัฒนาการทางภาษาด้านทักษะการฟังและทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง. ว.บัณฑิตวิจัย 2017, 8, 99-113.