(1)
ปิติสวโรจน์ ช.; ธนะชัยขันธ์ น.; ปัญญาพฤกษ์ ส. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. ว.บัณฑิตวิจัย 2017, 8, 57-69.