(1)
ไชยชนะ น.; ศักดิ์สุภาพ เ.; เหมะประสิทธิ์ ส. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามที่ส่งผลต่อความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. ว.บัณฑิตวิจัย 2021, 12, 31-44.