(1)
อยู่ภักดี ช.; ดวงชาทม ก. . . แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1. ว.บัณฑิตวิจัย 2021, 12, 31-41.