(1)
กำปนาท ท. . .; คุณชยางกูร ศ. .; ปัญจอริยะกุล ส.; ปินทะนา ไ. .; เกษากิจ แ. . พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูมที่ปรับใหม่. ว.บัณฑิตวิจัย 2020, 11, 1-10.