(1)
สถิรวัฒน์กุล น. . การใช้เกมในการสอนภาษาจีน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต. ว.บัณฑิตวิจัย 2020, 11, 81-89.