(1)
กาหลง พ.; ดวงชาทม ก. .; เรืองสุวรรณ ช. . แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1. ว.บัณฑิตวิจัย 2020, 11, 149-162.