(1)
หงษ์คง ณ.; ใบลี ช. . . ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี. ว.บัณฑิตวิจัย 2020, 11, 135-148.