(1)
ใจเย็น แ.; อินทะยะ ย.; อินตุ่น ศ. การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการตั้งคำถามแบบคิว เอ อาร์ โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. ว.บัณฑิตวิจัย 2019, 10, 55-72.