(1)
เข็มทองจ.; อมตาริยกุลว.; คุณากรพิทักษ์ป. The Superleadership of School Administrators Affecting the High Performance Organizations Under the Secondary Educational Service Area. J.Grad Res 2019, 10, 97-113.