[1]
แก้ววรา เ., มณีโกศล ช. และ อินทะยะ ย. 2016. การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรระดับประถมศึกษาของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น. วารสารบัณฑิตวิจัย. 7, 2 (ก.ค. 2016), 168–181.