[1]
ชุมมัธยา เ., ใจสนิท เ. และ ปัญญาพฤกษ์ ส. 2016. ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการแข่งขันเป็นทีม (TGT) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทำงาน และความพึงพอใจ ต่อวิชางานบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารบัณฑิตวิจัย. 7, 2 (ก.ค. 2016), 61–71.