[1]
ผิวพรรณ อ., ใจสนิท เ. และ สองแสน ศ. 2017. ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติที่มีต่อพัฒนาการทางภาษาด้านทักษะการฟังและทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง. วารสารบัณฑิตวิจัย. 8, 1 (ม.ค. 2017), 99–113.