[1]
ปิติสวโรจน์ ช., ธนะชัยขันธ์ น. และ ปัญญาพฤกษ์ ส. 2017. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. วารสารบัณฑิตวิจัย. 8, 1 (ม.ค. 2017), 57–69.