[1]
ไชยชนะ น., ศักดิ์สุภาพ เ. และ เหมะประสิทธิ์ ส. 2021. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามที่ส่งผลต่อความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วารสารบัณฑิตวิจัย. 12, 2 (ธ.ค. 2021), 31–44.