[1]
อยู่ภักดี ช. และ ดวงชาทม ก. 2021. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1. วารสารบัณฑิตวิจัย. 12, 1 (มิ.ย. 2021), 31–41.