[1]
กำปนาท ท. , คุณชยางกูร ศ. , ปัญจอริยะกุล ส., ปินทะนา ไ. และ เกษากิจ แ. 2020. พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูมที่ปรับใหม่. วารสารบัณฑิตวิจัย. 11, 2 (ธ.ค. 2020), 1–10.