[1]
สถิรวัฒน์กุล น. 2020. การใช้เกมในการสอนภาษาจีน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต. วารสารบัณฑิตวิจัย. 11, 1 (มิ.ย. 2020), 81–89.