[1]
กาหลง พ., ดวงชาทม ก. และ เรืองสุวรรณ ช. 2020. แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1. วารสารบัณฑิตวิจัย. 11, 1 (มิ.ย. 2020), 149–162.