[1]
ใจเย็น แ., อินทะยะ ย. และ อินตุ่น ศ. 2019. การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการตั้งคำถามแบบคิว เอ อาร์ โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารบัณฑิตวิจัย. 10, 2 (ธ.ค. 2019), 55–72.