บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสในเขตอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Main Article Content

พระครูประโชติอินทคุณ (อินทโชโต)
สิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา
เดชชาติ ตรีทรัพย์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้วัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของเจ้าอาวาสต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ในเขตอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาบทบาทของเจ้าอาวาสต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสในเขตอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยกำหนดรูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร ได้แก่ พระภิกษุสังกัดเขตปกครองคณะสงฆ์ในเขตอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 160 รูป และวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก จากพระสังฆาธิการ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 5 รูป การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ทำการวิเคราะห์เชิงพรรณณาประกอบบริบท


ผลการวิจัยพบว่า 1. บทบาทของเจ้าอาวาสต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ในเขตอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการปกครอง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการศาสนศึกษา ส่วนด้านด้านสาธารณสงเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2.ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะ พบว่า ปัญหา อุปสรรค คือ ด้านการศาสนศึกษา ได้แก่ พระภิกษุ สามเณรไม่สนใจในการศึกษาเท่าที่ควร พระภิกษุ สามเณรส่วนใหญ่มีภาระช่วยงานต่าง ๆ ของวัด จึงไม่มีเวลาดูหนังสืออย่างเต็มที่ ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหา คือ ด้านการปกครอง ได้แก่ ต้องมีชี้แจงกฎระเบียบและกติกาต่าง ๆ ของวัดให้พระภิกษุที่มาใหม่ได้เข้าใจ ปลูกจิตสำนึกในความสามัคคี ควรมีพระผู้ใหญ่คอยดูแล เอาใจใส่ในการทำวัตรสวดมนต์ เจริญภาวนา ควรปฏิบัติหน้าที่ตามพระธรรมวินัยให้มากที่สุด

Article Details

How to Cite
(อินทโชโต) พ. ., สิทธิภัทรประภา ส., & ตรีทรัพย์ เ. (2023). บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสในเขตอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิชาการ การจัดการภาครัฐและเอกชน, 5(3), 30–40. https://doi.org/10.14456/jappm.2023.38
บท
บทความวิจัย

References

พระครูจริยธรรมานุรักษ์ (วัลลภ จริยธมฺโม). (2563). สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขในการบริหารจัดการที่พักสงฆ์. วารสารศิลปการจัดการ, 4(3), 772-782.

พระครูโพธิกิตติคุณ (กิตติพงษ์ สุปญฺโญ). (2561). การบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธของคณะสงฆ์ภาค 3 (ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระณรงค์ สังขวิจิตร. (2560). การปกครองคณะสงฆ์ไทยปัจจุบัน: ปัญหาและแนวทางแก้ไข. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 6(1), 27-40.

พีระศิลป์ บุญทอง. (2561). การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของคณะสงฆ์ในภาคใต้. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 5(1), 30-44.