การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Main Article Content

สุธรรม ธรรมทัศนานนท์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสถานภาพทั่วไปของมหาบัณฑิตก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (2) ความคิดเห็นของมหาบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3) ผลผลิตมหาบัณฑิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีจับสลากแบบง่าย (Simple Random Sampling) จากมหาบัณฑิตที่ศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2551 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

สถานภาพทั่วไปของมหาบัณฑิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41-50 ปี และหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ ตำแหน่งปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นครูสายผู้สอน ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากด้านความเหมาะสมของรายวิชาทุกรายวิชามีความเหมาะสม ด้านความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับมาก ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในระดับมาก ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอนในระดับมาก ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรในระดับมาก ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในระดับมาก สำหรับผลผลิตมหาบัณฑิต คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรส่วนใหญ่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3.26-3.50 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ลักษณะงานที่ทำหลังจากสำเร็จการศึกษา มีความพึงพอใจในงานปัจจุบันที่ทำ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับมาก

คำสำคัญ : การติดตามผล, หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

 

ABSTRACT

The purpose of this research was to (1) investigate the status of graduate students before a master degree students (2) investigate their opinions over instruction to the Master of Education Program in Educational Administration, Faculty of Education, Mahasarakham University (3) The output of graduate students in the Master of Education Program in Educational Administration, Faculty of Education, Mahasarakham University. The population of this study were the graduate students in Master of Education Curriculum : Educational Administration Program, Faculty of Education Mahasarakham University, academic year 2008.The research findings were as follows :The status of age of the performance Graduates students in Master of Education Program in Educational Administration, Faculty of Education, Mahasarakham University were male, 41-50 years, and Diploma Program in Education. Most of them were teachers. The graduate students’ opinions to the teaching and learning at a high level. The curriculum suitability at a high level. All subjects were suitability. The teaching and learning were suitability at a high level. The co-curriculum activity were suitability at a high level. The evaluation were suitability at a high level. The instructors were at a high level. The curriculum adviser were suitability at a high level Individual study adviser were suitability at a high level. The output of graduate students : In an aspect of mean value, most of them were 3.26-3.50. The useful from study in Master of Education Program in Educational Administration were to get more knowledge and vision, be able to the operation on work, get new friends and social respect. The characteristic were at a high level.

Keywords : A follow-up, graduate students, Master of Education Program

Article Details

Section
บทความวิจัย