ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

Main Article Content

บัณฑิต อ้วนละมัย
วิเชียร ตันศิริคงคล

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 284 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา เก็บตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test ,F-test ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมและเป็นรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่มีเพศ อายุ ขนาดโรงเรียนและประเภทผู้แทนต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (p>.05) ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ : ความรู้ความเข้าใจ, บทบาทหน้าที่, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

Abstract

This study of Knowledge and Understanding Involving to Functional Roles of the Basic Educational Institution Committees Under the Office of Kalasin Educational Service Area Zone 3, aimed to examine and compare knowledge and understanding, Involving to Functional Roles of the Basic Educational Institution Committees Under the Office of Kalasin Educational Service Area Zone 3, by examining from the sample of 284 Basic educational institution committee members, obtained wring the quota random sampling technique. Data were collected by the use of a questionnaire ; and the collected data were analyzed by mean and standard deviation ; and t-test, F-test were employed for testing hypotheses. The results of the study were as follows : The basic educational institution committees under the Office of Kalasin Educational Service Area Zone 3 had knowledge and understanding of functional roles of the basic educational institution committee as a whole and in each of all the items at a high level. The basic educational institution committee members under the Office of Kalasin Educational Service Area Zone 3 with different genders, ages, working at schools and types representatives did not have different knowledge and understandings of the functional roles of the basic educational institution committee (p>.05). But The basic educational institution committee members under the Office of Kalasin Educational Service Area Zone3 with different levels of education had different knowledge and understandings of the functional roles of the basic educational institution committee (p<.05).

Keywords : Knowledge and Understanding, Functional Roles, The basic educational institution committee members

Article Details

Section
บทความวิจัย