ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อการตระหนักรู้ทางสังคมของนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่พักในหอพักมหาวิทยาลัย

Main Article Content

จันทรัสม์ คังคา
พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์
รังสรรค์ โฉมยา

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) ศึกษาการตระหนักรู้ทางสังคมของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ แต่เข้าร่วมกิจกรรมตามปกติของสำนักงานหอพัก (2) เปรียบเทียบการตระหนักรู้ทางสังคมที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง และ (3) เปรียบเทียบการตระหนักรู้ทางสังคมระหว่างนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และนิสิตที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ แต่เข้าร่วมกิจกรรมตามปกติของสำนักงานหอพัก กลุ่มตัวอย่างได้มาจากนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่พักในหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2551 จำนวน 20 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive samples) จำแนกเป็นนิสิตที่มีความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จำนวน 10 คน และนิสิตที่มีความสมัครใจไม่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ แต่เข้าร่วมกิจกรรมตามปกติของสำนักงานหอพัก จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการตระหนักรู้ทางสังคมและ (2) แบบวัดการตระหนักรู้ทางสังคม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบอันดับที่มีเครื่องหมายกำกับของวิลคอกซัน (the Wilcoxon matched pairs signed–ranks test) และการทดสอบแมนน์-วิทนี ยู เทสต์ (the Mann–Whitney U Test)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มีระดับการตระหนักรู้ทางสังคมโดยรวม และรายข้อ 14 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่เหลืออีก 6 ข้อ อยู่ในระดับน้อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 12 ท่านจะร่วมทำงานกลุ่มให้เสร็จตามที่กำหนดทุกครั้งถึงแม้ว่าเพื่อนของท่านชอบเกี่ยงกันทำงานไม่ช่วยทำงาน และหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มีระดับการตระหนักรู้ทางสังคมโดยรวม และรายข้อ18ข้อ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่เหลืออีก 2 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 2 ท่านรู้สึกว่าในปัจจุบันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย พบว่าอายุของผู้เริ่มใช้ยาเสพติดมีแนวโน้มลดลง ส่วนนิสิตที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แต่เข้าร่วมกิจกรรมตามปกติของสำนักงานหอพัก ก่อนร่วมกิจกรรมตามปกติของสำนักงานหอพัก มีระดับการตระหนักรู้ทางสังคมโดยรวมและรายข้อทุกข้อทั้ง 20 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 15 ท่านรู้สึกว่าท่านควรมีส่วนร่วมในการประหยัดใน การใช้พลังงานตามรัฐบาลเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนร่วมกันประหยัดในการใช้พลังงาน และหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมตามปกติของสำนักงานหอพัก มีระดับการตระหนักรู้ทางสังคม โดยรวมและรายข้อทั้ง 20 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 12 ท่านจะร่วมทำงานกลุ่มให้เสร็จตามที่กำหนดทุกครั้งถึงแม้ว่าเพื่อนของท่านชอบเกี่ยงกันทำงานไม่ช่วยทำงาน

2. นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มีการตระหนักรู้ทางสังคม โดยรวมหลังจากที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มีความตระหนักรู้ทางสังคมมากกว่านิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมตามปกติของสำนักงานหอพัก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์, การตระหนักรู้ทางสังคม

 

Abstract

The purposes of this study were :(1) to examine social awareness of the first-year students living in Mahasarakham University dormitories and participating in dynamic group activities, examine social awareness of the first-year students living in Mahasarakham University dormitories and not participating in dynamic group activities but participating in regular activities of the dormitory office, (2) to compare social awareness of the first year students living in Mahasarakham University dormitories and participating in dynamic group activities between before and after the experiment, and(3) to compare social awareness of the students living in Mahasarakham University dormitories and participating in dynamic group activities and social awareness of the students living in Mahasarakham University dormitories and not participating in dynamic group activities but participating in regular activities of the dormitory office. The sample consisted of students living in Mahasarakham University dormitories in the academic year 2008, They were divided into 10 students who volunteered to participate in dynamic group activities and 10 students who did not volunteer to participate in dynamic group activities but to participate in regular activities of the dormitory office, both groups obtained using the purposive sampling technique. The instruments used in the study were (1) a program for dynamic group activities, and (2) asocial awareness test. The collected data were analyzed using mean, standard deviation, Wilcoxon Signed-rank test, and Mann-Whitney U test.

The results of the study were asfollows:

1. The students before participating in dynamic group activities had social awareness as a whole and in each of all the 14 items at a medium level, while the other 6 items were at a low level. The item with the highest mean was Item 12: You will participate in group work to complete it within the fixed time every time although your friends like to vie with one another for work and do not help work. After participating in dynamic group activities they had social awareness as a whole and in each of the 18 items at a high level. The other 2 items were at a medium level. The item with the highest mean was Item 2 : You feel that at present the problem of drug in the group of Thai children and young people is that the age of beginners of drug users tends to be younger. The students before not participating in regular activities of the dormitory office, had social awareness as a whole and in each of all the 20items at a medium level. The item with the highest mean was Item 15: You feel that you should participate in saving energy as the government invites every people to cooperatively save energy. After participating in regular activities of the dormitory office, the students had social awareness as a whole and in each of all the 20 items at a medium level. The item with the highest mean was Item 12 : You will participate in group work to complete it within the fixed time every time although your friends like to vie with one another for work and do not help work.

2. The students who participated in dynamic group activities had increase social awareness as a whole from before participating at the .05 level of significance.

3. The student who participated in dynamic group activities had more social awareness than the students who participated in regular activities of dormitory office at the .05 level of significance.

Keywords : dynamic group activities, social awareness

Article Details

Section
บทความวิจัย