การจััดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ

Main Article Content

วิจารณ์ พานิช
เศรษฐิยา เปรื่องพิชญาธร

Abstract

หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนและถ่ายทอดมุ่งมองในด้านการบริหารความรู้เป็นเครื่อง เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อง 4 ประการ ให้ไปพร้อมๆ กันคือ บรรลุเป้าหมายของ งานบรรลเุป้าหมายการพฒันาคนบรรลเุป้าหมายพฒันาองค์กรและการบรรลคุวามเปน็ ชมุชนแหง่การเรยีนรู้และเปา้หมายสดุทา้ยของการจัดการความรู้คือการที่คนหรอืกลมุ่ คนมีการดําาเนินการจดัการความรู้โดยมีชดุความร้ขูองตนเองทีร่่วมกันสร้างข้ึนมาสําาหรบั ใชง้านของตนเองซึ่งคนและบุคคลกลุม่นจี้ะสรา้งองค์ความรทู้ี่คน้พบเพอื่นาํามาพฒันาและ ใชเ้ อง และการจดั การความรไู้ มใ่ ชก่ จิ กรรมทดี่ าํา เนนิ การเฉพาะกจิ และเฉพาะดา้ นทเ่ี กย่ี วขอ้ ง กบั ความรู้ แตเ่ ปน็ กจิ กรรมทแี่ ทรกแฝงและเปน็ การบรู ณาการอยทู่ กุ กจิ กรรมของการทาํา งาน และเปน็การจัดการความรทู้ี่ตอ้งอาศยัทักษะการฝกึปฏบิัตจิรงิอยา่งนอ้ย80%และอยา่ง น้อย 20% เป็นเร่ืองของการใช้ภาคทฤษฏี และความรู้ท่ีเกิดขึ้นมาน้ันไม่ได้เกิดขึ้นจาก

Article Details

Section
บทความวิจารณ์หนังสือ