การเปรียบเทีียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค stad เรื่องบทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปกติ

Main Article Content

รำใย เติมใจ
สมทรง สุวพานิช
อรัญ ซุยกระเดื่อง

Abstract

-

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์