การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ วิชา ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่าง กลุ่มเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทแก้ไขปัญหาและประเภทติวเตอร

Main Article Content

อุษณีษ์ จุลสม
สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ
ลักขณา สุริวัฒน์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์
Author Biography

อุษณีษ์ จุลสม, นิสิตระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหมาสารคาม