การเปรีียบเทียบความวิตกกังวล และพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ ที่มีสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อน และการเห็นคุณค่าในตนเองแตกต่างกัน

Main Article Content

วิลาวัลย์ ภููอาราม
รังสรรค์ โฉมยา
วิริณธิ์ กิตติพิชัย

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ของสัมพันธภาพในกลุ่ม เพื่อนและการเห็นคุณค่าในตนเอง ที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลและพฤติกรรมการเผชิญ ความเครยีดของนกัเรยีน2)เพอื่เปรยีบเทียบของความวิตกกังวลและพฤติกรรมการเผชิญ ความเครียดของนักเรียนท่ีมีสมัพนัธภาพในกลุ่มเพือ่นและการเหน็คุณค่าในตนเองแตก ต่างกันกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่นักเรียนมัธยมศกึษาปีที่3ในจังหวัดกาฬสนิธุ์จาํานวน760คน ได้มาโดยการสุม่แบบหลายข้ันตอน(Multi-StageRandomSampling)เครือ่งมอืที่ใช้

This research aimed to 1) Study of the interaction peer group relationship and self esteem. Affect, anxiety, and coping stress. 2) Compare anxiety and coping stress of the Mathayomsuksa three students in the Kalasin province who received different peer group relationship and self esteem. The sample consisted of 760 Mathayomsuksa three students in the Kalasin province, obtained using the

multi-stage random sampling technique. The instrument used in the study were a test of anxiety, coping stress, peer group relationship and self esteem with discriminating power ranging 0.20-0.74 and a reliability of 0.81. The statistics used in the study were percentage, mean, standard deviation, F-test (Two-way MANOVA)

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์
Author Biographies

วิลาวัลย์ ภููอาราม, นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศษสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิริณธิ์ กิตติพิชัย, อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล