ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์มาตรฐานในประเทศไทย:บุพปัจจัยและผลลัพธ์

Main Article Content

วริศักดิ์ ทองศรี
บัณฑิต ผังนิรันดร์
วิทยา เมฆขำ

Abstract

-

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์
Author Biographies

วริศักดิ์ ทองศรี, นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา มฟาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัณฑิต ผังนิรันดร์, อาจารย์ที่ปรุกษาวิทยานิพนธ์