บุพปัจจัยของความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับ การถา่ยโอนสถานศกึษาจากกระทรวงศึกษาธกิาร

Main Article Content

ศรีพงศ์ บุตรงามดี

Abstract

กาวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาตัวแปรสําาคัญที่เป็นบุพปัจจัยของความพร้อมในการจัดการ ศึกษาขนึ้พนื้ฐานเพ่อืรองรับการถ่ายโอนสถานศกึษาจากกระทรวงศกึษาธกิารการศึกษา ใช้วิธวีิจยัเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพโดยเก็บข้อมลูจากกล่มุผอู้าํานวยการสาํานัก/กองการ ศกึษาสังกัดเทศบาลจําานวน600ตวัอยา่งใชก้ารวิเคราะหข์้อมูลจากแบบจาําลองสมการ โครงสรา้งและการสมัภาษณเ์จาะลึกนายกเทศมนตรีผอู้าํานวยการสําานกั/กองการศกึษา สังกดัเทศบาลและครูทถ่ี่ายโอนมาสังกดัเทศบาลผลการวิจัยพบว่า1)ปัจจัยด้านองคก์ร ปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ และปจั จยั ดา้ นศกั ยภาพในการจดั การศกึ ษา มอี ทิ ธพิ ลทางตรงตอ่ ปจั จยั ด้านประชาชนผูร้บับรกิารและความพร้อมในการจดัการศกึษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

The objectives of this research are to study the antecedents of foundation education administration readiness for the transferring of schools from the Ministry of Education. The research is conducted via mixed methodology of quantitative and qualitative researching methods. The sample of quantitative research are 600 education division directors and the structure equation modeling is used. The sample of qualitative research are mayors, education division directors and teachers who have been transferred from Ministry of Education and the in-depth

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์