การสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน

Main Article Content

ฉลาด จันทร์สมบัติ
พิสิฏฐ์ ศักดิ์ิ์เจริญ
ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์

Abstract

ความมุ่งหมายของการวิจัย 1) ศึกษาสถานการณ์ ปัญหา และความต้องการ ของอุตสาหกรรมชุมชนในดา้นการให้บริการทเี่หมาะสม2)สรา้งเกณฑใ์นการพจิารณา คัดเลือกผู้ให้บริการเข้าร่วมโครงการ และเคร่ืองมือในการพิจารณาคัดเลือก และพัฒนา ผู้ใหบ้รกิารวสิาหกิจชุมชนหรอือตุสาหกรรมชุมชนให้มปีระสิทธภิาพ3)จัดทาําแผนดําาเนนิ การสรา้ งเครอื ขา่ ยบรกิ ารธรุ กจิ อตุ สาหกรรมชมุ ชนเบอื้ งตน้ รว่ มกบั ภาคภี าครฐั เอกชนและ ภาคประชาชน ทนี่ าํา ไปสกู่ ารประชาสมั พนั ธ์ และขยายชอ่ งทางการสอ่ื สารโดยผา่ นสอื่ บคุ คล และสอ่ื ตา่ งๆ 4) เพอื่ จดั อบรมใหค้ วามรทู้ จี่ าํา เปน็ ผใู้ หบ้ รกิ ารธรุ กจิ อตุ สาหกรรมชมุ ชน จดั ทาํา ฐานขอ้ มลู ระบบสารสนเทศผใู้ หบ้ รกิ ารเครอื ขา่ ย 5) เพอื่ กาํา หนดกฎระเบยี บ และหลกั เกณฑ์

Developing a Community Enterprise Consultant Network for Northeast Thailand is a Participatory Action Research with the purpose of 1) Study the current situation, problems and needs of community enterprises in Northeast Thailand 2) Create a benchmark process in the development of community enterprise consultant network. 3) Create partnerships. 4) Provide training and knowledge to community enterprise consultants and create an information system database for the network. 5) Create regulations and principles for the network. The pilot research project was carried out by the combined support of The Research Unit and Community Development and Knowledge Management Team, Faculty of Education, Mahasarakham University and The Department of Industrial Promotion. 54 consultants were chosen for the project. The research was divided into 9 steps and the model for developing community enterprise consultant network was performed in 3 phases of participatory action research which included 20 development activities. Preliminary assessments revealed that 80% of the

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biographies

ฉลาด จันทร์สมบัติ, รองศาสตราจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์, อาจารย์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลยั มหาสารคาม