การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการออกกำลังกายและอัตมโนทัศน์ ระหว่างผู้ที่มาออกกำลังกายในฟิตเนสคลับ และลานกีฬา ในจังหวัดมหาสารคาม

Main Article Content

ชาติเก่ง ทองเกลียว
ศิริศักดิ์ จันฤาไชย
วิโรจน์ มุทุกันต์

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีความมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาถึงแรงจูงใจในการออกกำลังกายของผู้ที่ออก กำลังกายในฟิตเนส คลับและลานกีฬาว่ามีปัจจัยหรือภาวะใดที่เป็นสิ่งเร้าหรือกระตุ้นให้ บุคคลนั้นๆ กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือแสดงพฤติกรรมออกมาในการออกกำลังกาย และต้องการ ศึกษาอัตมโนทัศน์ในการออกกำลังกายว่า ผู้ที่มาออกกำลังกายทั้งในฟิตเนส คลับและลาน กีฬามีการรู้จักตนเอง การรับรู้ถึงความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการออกกำลังกาย ว่าเป็นเช่นไร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้มาออกกำลังกายในฟิตเนส คลับในจังหวัดมหาสารคามจำนวน 5 แห่ง และผู้ที่มาออกกำลังกายในลานกีฬาในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 6 แห่ง จำนวน 400 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแรงจูงใจและอัตมโนทัศน์ในการออกกำลังกาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. ผู้ออกกำลังกายในฟิตเนสคลับ และลานกีฬา ในจังหวัดมหาสารคาม มีแรงจูงใจ ในการออกกำลังกายโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีแรงจูงใจในการออกกำลังกาย เป็น รายด้านทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม อยู่ในระดับมาก

2. ผู้ออกกำลังกายในฟิตเนสคลับ และลานกีฬาในจังหวัดมหาสารคาม มีอัตมโนทัศน์ ในการออกกำลังกายโดยรวมและเป็นรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก

3. ผู้ออกกำลังกายที่มีสถานที่ออกกำลังกายลานกีฬา มีแรงจูงใจในการออกกำลัง กาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และโดยรวม มากกว่า ผู้ออกกำลังกายที่มีสถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส คลับ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านร่างกาย มีแรงจูงใจ ในการออกกำลังกาย ไม่แตกต่างกัน

4. ผู้ออกกำลังกายที่มีสถานที่ออกกำลังกายต่างกัน มีอัตมโนทัศน์ในการออกกำลังกาย ไม่แตกต่างกัน (p>.05)

คำสำคัญ : แรงจูงใจในการออกกำลังกาย, อัตมโนทัศน์, ฟิตเนส คลับ และลานกีฬา

 

Abstract

The researcher was interested in examining motivations for physical exercise of the people who took physical exercise in fitness clubs and on sports lawns to find out what factors or what conditions aroused or stimulated people to do something or to express their behaviors in taking physical exercise ; and the researcher wanted to examine self-concepts of taking physical exercise how those who came to fitness clubs and sports lawns had self-realization and self-percaption of their own ability in physical exercise behaviors. The sample population consisted of 400 people who come to take physical exercise in 5 fitness clubs and on 6 sports lawns in Changwat Maha Sarakham. The instrument used in the study was a questionnaire on motivation and self-concept of physical exercise. The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, and standard deviation. The results of the study were as follows :

1) The physical exercise takers in the fitness clubs and on the sports lawns in Changwat Maha Sarakham had motivations for physical exercise as a whole at a high level, Also, they had motivations for physical exercise in each of these 3 aspects at a high level : body mind , and society.

2) The physical exercise takers in the fitness clubs and on the sports lawns in Changwat Maha Sarakham showed their self-concepts of physical exercise as a whole and in each of all the items at a high level.

3) The physical exercise takers at different types of places for taking exercise had different motivations for taking exercise as a whole and in each aspect at the 0.05 level of significance.

4) The physical exercise takers at different types of places for taking exercise had different self-concepts of taking exercise as a whole at the 0.05 level of significance.

Keywords : Motivations,Self-concepts, Fitness Clubs and on the Sports Lawns

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์