ตัวแปรเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ การบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

อรรถ ปราบริปูตลุง
สำเริง บุญเรืองรัตน์
สงวนพงษ์ ชวนชม
จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแปรตามคือระดับคุณภาพการบริหารงานของ ผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งได้แก่ (1)ระดับคุณภาพการบริหารงานด้านวิชาการของผู้อำนวยการ โรงเรียน(2)ระดับคุณภาพการบริหารงานด้านบุคคลของผู้อำนวยการโรงเรียน(3)ระดับคุณภาพ การบริหารงานด้านงบประมาณของผู้อำนวยการโรงเรียน(4)ระดับคุณภาพการบริหารงานด้าน ทั่วไปของผู้อำนวยการโรงเรียนและเพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต้นเกี่ยวกับคุณลักษณะของ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งได้แก่ (1) ระดับการศึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียน (2) ระดับการได้รับการอบรมด้านการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียน(3)ระดับการรู้คิดของผู้อำนวยการโรงเรียน(4)ระดับการเป็นผู้นำทาง วิชาการของผู้อำนวยการโรงเรียน(5)ระดับพฤติกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้อำนวย การโรงเรียนโดยกลุม่ ตัวอย่าง คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 40 โรงเรียนใน 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์และสุรินทร์ เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นของการเลือก เป็นปฏิภาคกับจำนวนครูในแต่ละโรงเรียน

ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการ โรงเรียนมีเพียงตัวแปรเดียวเท่านั้นคือ พฤติกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้อำนวยการ โรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนรวม 4 ด้าน (β = .865) เป็นตัวแปรเดียวที่อธิบายความแปรปรวนของระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการ โรงเรียนรวม 4 ด้าน ได้ร้อยละ 78.10 (R2 =0.781)ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ α เท่ากับ 0.01

คำสำคัญ : คุณลักษณะของผู้อำนวยการโรงเรียน, ระดับคุณภาพการบริหารงาน ของผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Abstract

This research aimed to study dependent variables about administration quality of school directors including: (1) academic administration quality; (2) personnel administration quality; (3) budget administration quality; and (4) general affair administration, and to study influences of independent variables regarding characteristics of school directors that influenced levels of school directors’ administration including (1) education levels of school directors, (2) levels of administrative training of school directors, (3) levels of school directors’ cognition, (4) levels of academic leadership of school directors, and (5) levels of change management behaviors of school directors. Sample group consisted of 40 school directors of different schools located in four provinces i.e. Chaiyaphoom, Nakhon Ratchasima, Buriram and Surin. Sample group was selected by probability of selection proportionate to numbers of teacher of each school.

Research results indicated that there was only independent variable, change management behavior, affected administrative quality of school directors in four aspects (β =.865). It was also the only variable which explained about variance of administrative quality in four aspects at 78.10% (R =0.781) with statistical significance at α = 0.01.

Keywords : Characteristic of School Director Affecting and Level Administration Quality of Basic Education Schools

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์