การสร้างและพัฒนาคุณภาพผู้ให้บริการธุรกิจด้านวิสาหกิจชุมชนในเขต พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Main Article Content

ฉลาด จันทรสมบัติ
พิสิฏฐ์ บุญไชย
ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์
ทานตะวัน สิงห์แก้ว

Abstract

บทคัดย่อ

ความมุ่งหมายของการวิจัย 1) เพื่อรับสมัครและคัดเลือกผู้ให้บริการด้านวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 15 คน 2) เพื่อกำหนดโครงสร้างและเนื้อหา หลักสูตรการสร้างและ พัฒนาผู้ให้บริการด้านวิสาหกิจชุมชน 3) เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับอบรมในทักษะพื้นฐาน การสร้าง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เทคนิคการสอนงาน แบบทดลองปฏิบัติจริง (On The Job Training) และ ความสามารถในการวินิจฉัยการบริหารธุรกิจที่เป็นต้นเหตุของปัญหา 4) เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับ การอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และสามารถให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดเตรียมและยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน (มจก.) และสามารถให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องมาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน 5) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้ให้บริการด้านวิสากิจ ชุมชน ระยะเวลาในการดำเนินงาน 6 เดือน (1 มีนาคม 2554-7 สิงหาคม 2554) การวิจัยใน ครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยประยุกต์ใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ( Participatory Action Research)เครื่องมือในการวิจัย มี 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องมือในการพัฒนางาน คือ คู่มือการฝึกอบรมผู้ให้บริการด้านวิสาหกิจชุมชน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ ทดสอบ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 1) มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมและผ่านการคัดเลือก จำนวน 26 คน ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้เพียง 15 คน 2) มีโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตรในการสร้าง และพัฒนาคุณภาพผู้ให้บริการด้านวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 หลักสูตร คือ 1) ภาคทฤษฎี 30 ชั่วโมง ประกอบด้วยหลักสูตรพื้นฐาน 15 ชั่วโมง และหลักสูตรเฉพาะผู้ให้บริการด้านวิสาหกิจ ชุมชน 15 ชั่วโมง 2) ภาคปฏิบัติการสอนงานแบบการทดลองปฏิบัติจริง (On The Job Training) ณ สถานประกอบการ จำนวน 48 ชั่วโมง ถือวาเป็นหลักสูตรที่มีความเหมาะสม 3) มีจำนวน ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 19 คน 4) ผล การประเมนิ สมรรถนะของผู้ใหบ้ ริการดา้ นวสิ าหกจิ ชุมชน โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ระหว่าง หลังการอบรมกับก่อนการอบรม หลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ : การสร้างและพัฒนา, คุณภาพ, ผู้ให้บริการด้านวิสาหกิจชุมชน, การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

 

Abstract

The objectives of this research were: 1) to admit and select the service providers in community enterprise for participating in the project, at least 15 persons, 2) to determine the structure and content, program of construction and development for service providers in community enterprise, 3) to develop the trainees in basic skill for developing achievement motive, On The Job Training, and competency in diagnosing the business administration as the cause of problem, 4) to develop the trainees for obtaining knowledge and comprehension in community product standard (CPS) as well as being able to provide advice for preparing and proposing for the product standard, standard for community enterprise management (CEM), and advice in standard for community enterprise management in improving the working steps, and 5) to study satisfaction of trainees for service providers in community enterprise. Duration of implementation was 6 months (1 March 2011- 7 August 2011). This research was Research and Development by applying the Participatory Action Research. There were 2 kinds of instruments using in this study: the instrument using for work development including the handbook of training for service providers in community enterprise, and the instrument using for data collection including the Test, the Satisfaction Questionnaire. The statistic using for data analysis consisted of the Percentage, Mean, and Standard Deviation. The research findings were as follows: 1) there were persons who were interested in applying for training and were selected for 26 persons which were more than specified goal only 15 persons, and 2) there was structure and content of program in construction and development of quality for service providers in community enterprise for 2 programs as: 1) theoretical part, 30 hors, including basic program for 15 hours, and specific program for service providers, for 15 hours, 2) On The Job Training, at entrepreneur, for 48 hours, which was an appropriate program, 3) there were 19 trainees passing criterion in both of theory and practice, 4) the findings of competency assessment in service providers of community enterprise, by comparing the Mean of after the training and before the training, at .01 level, and 5) the trainees had satisfaction in the training program in “the Highest” level.

Keywords : Construction and Development, Quality, Service Providers in Community Enterprise, Participatory Action Research

Article Details

Section
บทความวิจัย