การศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน โรงเรียนต้นแบบสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2

Main Article Content

นพพร แก้วทอง
ปรีชา อ่วมปัญญา

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 12 คน ครูผู้สอน 147 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) จำนวน 39 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น .87 การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (m) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต2 พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน ระดับมากได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ

2. ปัญหาการดำเนินงาน พบว่า ในภาพรวมมีปัญหาน้อยและมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้

3. แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 มีแนวทาง การพัฒนาได้แก่ โรงเรียนควรกำหนดนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงไว้โนวิสัยทัศน์พันธกิจ กลยุทธ์ ควรมีการประชุมชี้แจง คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อสร้างความตระหนักและ ความสำคัญของการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน

คำสำคัญ : โรงเรียนต้นแบบ, การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ, กระบวนการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง, เศรษฐกิจพอเพียง, โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง, แหล่งเรียนรู้

 

Abstract

The purposes of this research were to study the problems and the actual process development the model school; to create the process of learning to the sufficient economy of the school in Tak educational service area, zone 2. Respondent consisted of 12 administrators and 147 teachers. The research instruments were questionnaire rating scale 5 for 39 questionnaires. Confidence consisted .87, analysis data consisted mean (m) and standard deviation (s)

The findings of the study were as follows:

1. The actual administration of sufficient economy of the school in Tak educational service area, zone 2. It was found that the overall are highly-successful model such as administration management.

2. Administration’s problems. The overall, there have few problems such as learning process design.

3. The development procedure for creative learning to the sufficient economy of the school in Tak educational service area, zone 2. It was necessary to estimate sufficient economy philosophy in visions, obligation, strategy and need to clarification among 4 committees to emphasize the important of sufficient economy project in school.

Keywords : original School, developing original school, learning process sufficient Economic, learning center process sufficient economic, sufficient economic original school

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์